INFORMACJA DLA RODZICÓW I ZDAJĄCYCH – EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2019

SESJA CZERWIEC – LIPIEC 2022

 

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:

- inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin

obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,

- część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,

- jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach

 

 • PRZYSTĘPOWANIE DO EGZAMINU

Egzamin zawodowy wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r.  jest przeprowadzany dla:

- uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie po 1 września 2019 r.

- absolwentów szkół, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2019 r.

- osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany po 1 września 2020 r.,

Do egzaminu zawodowego wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r:

 • przystępują uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem
 • przystępują uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych,
 • mogą przystąpić uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem
 • mogą przystąpić absolwenci branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników i szkół policealnych

UWAGA: NIEPRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU SKUTKUJE NIEOTRZYMANIEM ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA DANEGO ROKU SZKOLNEGO LUB SEMESTRU.

Dyrektor szkoły informuje uczniów i słuchaczy (uczniów branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów będących młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem oraz uczniów techników oraz słuchaczy branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych) o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w danym roku szkolnym lub danym semestrze.

 • CO SPRAWDZA EGZAMIN ZAWODOWY?

Egzamin zawodowy jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez osoby wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje informatory dotyczące egzaminu ‎zawodowego, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania egzaminacyjne

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/informatory/

 • SKŁADANIE DEKLARACJI

 

 • Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu .
 • Uczeń, słuchacz składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, absolwent – dyrektorowi szkoły, którą ukończył do dnia 7 lutego
 • Informację o miejscu i terminie egzaminu zawodowego nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu przekazuje: uczniowi, słuchaczowi, absolwentowi – odpowiednio dyrektor szkoły, do której uczeń lub słuchacz uczęszcza
 • Zdający niepełnosprawny, chory, z dysfunkcją może przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie dokumentów o stanie zdrowia lub rodzaju dysfunkcji będących podstawą dostosowania egzaminu (PUNKT 8)
 • KIEDY PRZEPROWADZANY JEST EGZAMIN ZAWODOWY?

ROK SZKOLNY 2021/2022

Sesja 2. 2022 Lato: czerwiec – lipiec 2022 r.

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022: do 7 lutego 2022 r.

Termin główny:   1 – 19 czerwca 2022 r.

                              Część pisemna 2 – 7 czerwca 2022 r

                              Część praktyczna   model „d”  1 czerwca 2022 r.

                                                                 model „dk” 8 – 19 czerwca 2022 r.

                                                                 model „w”, „wk” 1– 19 czerwca 2022 r.

Termin dodatkowy: 22 – 29 czerwca 2022 r.

                            Część pisemna 22 czerwca 2022 r

                            Część praktyczna  model „d” 23 czerwca 2022 r.

                                                              model „dk” 29 czerwca 2022 r.

                                                              model „w”, „wk” 29 czerwca 2022 r.

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec – lipiec 2022   31 sierpnia 2022 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji czerwiec – lipiec 2022 oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji czerwiec – lipiec 2022 7 września 2022 r.

 

 • TERMIN DODATKOWY

 

 • Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym, lub przerwał ten egzamin w części pisemnej lub części praktycznej, może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym. W tym celu należy złożyć do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek (Załącznik 33) nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu.

 Dalszy tok postępowania jest następujący:

- dyrektor szkoły przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek nie później niż następnego dnia po jego otrzymaniu,

- dyrektor okręgowej komisji rozpatruje wniosek w ciągu 2 dni,

 - dyrektor okręgowej komisji przekazuje rozstrzygnięcie dyrektorowi szkoły, który przesłał wniosek,

 - rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

 • W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi lub słuchaczowi przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z uczniem lub słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza z jego rodzicami.

 

 • JAK WYGLĄDA EGZAMIN ZAWODOWY?‎

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego – tj. przy komputerze.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

UWAGA: Zadania nie są takie same dla wszystkich uczniów zdających egzamin z danej kwalifikacji. Są one losowane z puli zadań przygotowanych przez CKE.

Dla osób, które wymagają dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, egzamin może odbyć się z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego w postaci wydrukowanej.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎

Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Po upływie 5 lat, licząc od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym zdający po raz pierwszy:

 • przystąpił do egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej lub obu części tego egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów albo
 • przystąpił do egzaminu zawodowego, którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, albo
 • nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w wyznaczonym terminie zdający ten przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał egzaminu lub jednej części, deklarację składa się w szkole po otrzymaniu informacji o wynikach z poszczególnych części egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu ustalonego na składanie

deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego.

 • OPŁATY ZA EGZAMIN

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.

Opłatę wnoszą:

- absolwenci szkół i KKZ, którzy przystępują do egzaminu po raz trzeci i kolejny,

- osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego zawodowego,

- młodociani pracownicy, przy czym pracodawca zatrudniający młodocianych pokrywa koszty przeprowadzenia egzaminów zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie i może pokryć koszty egzaminu poprawkowego,

- osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych,

Opłata pobierana za egzamin wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (według stanu na dzień 1 września 2020r. opłata wynosi 222,53 zł). W przypadku powtarzania tylko jednej części ‎egzaminu opłata wynosi:

-  w przypadku części pisemnej – 1/3 wysokości opłaty,

-  w przypadku części praktycznej – 2/3 wysokości opłaty.

 • Dostosowanie warunków egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

Niesłyszącym, słabosłyszącym, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z chorobami przewlekłymi, chorym lub niesprawnym czasowo, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, z zaburzeniami komunikacji językowej.

Dla uczniów nie przygotowuje się odrębnych arkuszy. Na podstawie złożonych opinii, orzeczeń, zaświadczeń lekarskich o chorobie przewlekłej przygotowuje się dokument z odpowiednim dostosowanie (na podstawie komunikatu CKE). Dokument o przyjęciu dostosowania lub rezygnacji podpisuje rodzic lub pełnoletni uczeń. Proszę o przypomnienie Rodzicom o dostarczeniu dokumentów, jeżeli nie są złożone w szkole.

 

 • JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN?

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎

‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎

z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

 • JAKI DOKUMENT OTRZYMUJE SIĘ PO ZDANIU EGZAMINU?

Zdający, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎ zawodowy. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach.

 • Zadania jawne w części praktycznej

 

LP

ZAWÓD

SYMBOL KWALIFIKACJI

NAZWA

1

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE.10

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2

Technik usług fryzjerskich

fryzjer

FRK.01

Wykonywanie usług fryzjerskich

3

Technik żywienia i usług gastronomicznych

kucharz

HGT.02

Przygotowanie i wydawanie dań

4

Cukiernik

SPC.01

Produkcja wyrobów cukierniczych

Zadania egzaminacyjne, które będą mogły być wykorzystane do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego w kwalifikacjach wymienionych w tabeli, zostaną wskazane i udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl w zakładce EGZAMINY ZAWODOWE / ► EGZAMIN ZAWODOWY formuła 2019 / ► Jawne zadania egzaminacyjne (część praktyczna) nie wcześniej niż na 3 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego w danej sesji 2022 r.

 • Przydatne strony

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/przykladowe-zadania/

https://www.oke.waw.pl/

Ośrodek Rozwoju Edukacji https://www.ore.edu.pl/

https://szkolyradom.zdz.kielce.pl/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/

Dodatkowe informacje lub pytania dotyczące egzaminu zawodowego: Anna Michałowska (kontakt przez dziennik elektroniczny).

 

KP

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

CKW logo ok

OPW logo