Materiały dotyczące organizacji matur w roku szkolnym 2021/2022

 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie/

 

Termin główny – od 4 do 23 maja 2022 r.‎

  1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 18 do 20 maja.
  2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 15 czerwca 2022 r.

  1. ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 14 do 15 czerwca.
  2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 15 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy – 23 sierpnia 2022 r.‎

  1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia‎.
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

 

 

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie

jest odpłatny dla:

1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz

2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz”, oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić w terminie

od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r.:

W tytule wpłaty należy wpisać:

  • Rodzaj egzaminu, jakiego dotyczy opłata: Matura
  • Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego: Jan Kowalski, PESEL 83011423192
  • Nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata: matematyka podstawowa, język polski rozszerzony

Brak nazwiska i nr PESEL zdającego w tytule wpłaty może spowodować, że nie zostanie ona zarejestrowana.

Dowód wpłaty należy dostarczyć do OKE w Warszawie (osobiście lub pocztą tradycyjną). Kopię dowodu wpłaty należy również przedłożyć w szkole.

Uwaga!

➢ Niewniesienie opłaty za egzamin maturalny w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r.  skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

➢ Absolwenci z terenu działania innych okręgowych komisji egzaminacyjnych wnoszą opłatę na konto komisji macierzystej.

➢ Opłata stanowi dochód budżetu państwa i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

 

 

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA – MATURA 2021/2022

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/o-egzaminie/

INFORMATORY https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

ARKUSZE https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/

MATERIAŁY DODATKOWE https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE – EGZAMIN MATURALNY https://oke.waw.pl/artykuly/lista.php?id_kategorii=173#menu_394

 

 

 

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

KP

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

CKW logo ok

OPW logo