ODBIÓR CZUJNIKÓW CZADU do 15 listopada 2019 r.

W związku  z wyczerpaniem limitu zgłoszeń na czujniki czadu (1100 szt.) i koniecznością terminowego rozliczenia tego programu z Urzędem Miejskim w Radomiu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilny kontakt do dnia 15 listopada 2019 r. Osoby, które dostarczyły formularz zgłoszeniowy, lecz nie stawiły się na spotkania w wyznaczonym terminie celem odbioru czujnika.

Po tym terminie czujniki czadu trafią do osób z listy rezerwowej.

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu realizuje na zlecenie Gminy Miasta Radom Zadanie publiczne POMOC SPOŁECZNA, w tym pomoc Rodzinom i Osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych Rodzin i Osób:

Przeprowadzenie kampanii o niebezpieczeństwach związanych z tlenkiem węgla wśród radomskich seniorów, w tym zakup czujników czadu.

Program dotyczy profilaktyki i bezpieczeństwa, jest skierowany do radomskich seniorów w wieku 65+, którzy w swoich budynkach/lokalach mieszkalnych używają urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania.

Cele programu:

 • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej uświadamiającej osobom starszym czym jest czad, jakie zagrożenia i negatywne konsekwencje niesie za sobą zatrucie gazem,
 • Przekazanie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać, aby uniknąć tragedii, jak uchronić się przed zatruciem,
 • Przekazanie wiedzy na temat rozpoznawania pierwszych objawów zatrucia czadem i udzielania pierwszej pomocy osobie, która uległa zatruciu,
 • Wyposażenie min. 800, a mx. 1000 seniorów 65+ w czujniki czadu.

W ramach programu przewidziana jest organizacja 5 prelekcji (każda dla ok. 200 uczestniczek i uczestników programu) na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą czad. Po zakończeniu każdej prelekcji zostaną rozdane czujniki czadu.

Zapraszamy do udziału w programie Mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 lat. Warunkiem jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Pozostałe kryteria naboru są zawarte w Regulaminie.

 

Regulamin przyznawania czujników czadu

 1. Czujniki są bezpłatne dla mieszkańców Radomia w wieku 65+. Tą formą pomocy zostanie objętych 1000 (słownie: tysiąc) osób.
 2. Warunkiem otrzymania czujnika czadu jest dostarczenie czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej do Zakładu Doskonalenia Zawodowego ul. Saska 4/6, pokój C104 lub do Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53, pokój 114 lub 180 dostępnej w w/w miejscach.
 3. Otrzymanie bezpłatnego czujnika czadu musi być poprzedzone uczestnictwem w prelekcji nt. Zagrożeń, jakie niesie za sobą czad, potwierdzonym na liście obecności.
 4. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uczestniczenia w prelekcji osoby upoważnionej przez Seniora na podstawie dostarczonego wcześniej pełnomocnictwa.
 5. W pierwszej kolejności czujniki będą przyznawane:
  • osobom mieszkającym samotnie,
  • osobom niepełnosprawnym po okazaniu aktualnego orzeczenia o stopniu i rodzaju niepełnosprawności,
  • osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym ze współmałżonkiem,
  • osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi członkami rodziny.
 6. Z uwagi na ograniczoną liczbę czujników czadu, dodatkowym kryterium w każdym z wymienionych w pkt. 5, będzie wiek wnioskodawcy. Oznacza to, że spośród złożonych wniosków czujniki zostaną przyznane najstarszym mieszkańcom Radomia, którzy spełnili pozostałe wymagania.
 7. Czujnik przysługuje wyłącznie osobom, które w swoich budynkach/lokalach mieszkalnych używają urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania, takich jak: piecyki łazienkowe, piece gazowe, piece opalane drewnem, węglem lub olejem opałowym, kominki gazowe i naftowe ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe i inne.
 8. Czujnik czadu przysługuje na 1 gospodarstwo domowe.
 9. Czujnik czadu wydaje się po zakończeniu w/w prelekcji, na podstawie okazanego dokumentu tożsamości, wskazanego w Karcie Zgłoszeniowej.
 10. Wykonawca zadania publicznego zastrzega sobie prawo do monitoringu miejsca montażu czujnika czadu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Biuro projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego, Radom ul. Saska 4/6 (pokój C 104)

Okres realizacji projektu: 1.06.2019 r. – 31.12.2019 r.
Wartość programu: 100 000 zł.

Pliki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIOWA

PEŁNOMOCNICTWO

nauka

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

„Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

3