Zapraszay na stronę najnowszego projektu  Szkoła Zawodowa - Kierunek - Praca - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia Uczniów i Uczennic Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Mieście i Radomiu  ------> PRZEJDŹ NA STRONĘ

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do udziału w kursach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Udział środków unijnych powoduje, że szkolenia organizowane przez ZDZ są bezpłatne.
 
Aktualnie Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu realizuje projekty:
 
 

 ProjektLODOŁAMACZE STEREOTYPÓW II – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznymskierowany jest do 100 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym. 50 spośród tych osób to bezrobotni, pozostałych 50 uczestniczek i uczestników projektu to osoby nieaktywne zawodowo.

 

 

.


Projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 


Projekt pn. "PI-PWP - Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job"jest skierowany do osób pozostających bez zatrudnieni ze szczególnym uwzględnieniem 15 kobiet i 15 mężczyzn poniżej 24 roku życia, zamieszkałych w subregionie radomskim, poprzez wdrożenie innowacyjnego modelu Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job i modułowego programu nauczania dla zawodu „Operator odpadami i recyklingu”.

 

 

alt

Projekt edukacyjny ZAWÓD STAŻ PRZEDSIĘBIORCA - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w subregionie radomskim skierowany jest do 120 uczennic i uczniów (60 K i 60 M) Szkół ZDZ -Technikum w Radomiu, Kozienicach i Nowym Mieście nad Pilicą, kształcących się w zawodach: informatyk, mechanik, kucharz, kelner, technik hotelarstwa, usług fryzjerskich, żywienia i gospodarstwa domowego.

 

 


WACHLARZ MOŻLIWOŚCI – w działaniach na rzecz aktywności zawodowej mieszkańców subregionu radomskiego - 22 kobiet i mężczyzn tj. 11 kobiet i 11 mężczyzn z terenu miasta Radomia, lub powiatów: radomskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, lipskiego, zwoleńskiego, kozienickiego, białobrzeskiego, którzy utracili zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku o pracę lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

Projstrumien_mozliwosciekt „STRUMIEŃ MOŻLIWOŚCI - w działaniach na rzecz aktywności zawodowej mieszkańców subregionu radomskiego” - skierowany jest do 22 osób z subregionu radomskiego, które utraciły zatrudnienie lub znajdują się w okresie wypowiedzenia. Obejmuje szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej i dotację za założenie firmy lub szkolenia i płatne staże u pracodawcy.

 

Projekt:  CEL PRACA - Aktywność zawodowa szansą dostępu do zatrudnienia - skierowany jest do 300 kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, pochodzących z Radomia oraz powiatów: radomskiego, przysuskiego i szydłowieckiego. Obejmuje cykl 19 kursów z zakresu kierowania pojazdami, spawania, elektryki, gastronomii, opieki, ogrodnictwa oraz serię warsztatów.

 
 
.
Projekty zrealizowane
W latach 2005-2008 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - ZDZ w Kielcach zrealizował 6 projektów edukacyjnych.

 

Projekty szkoleniowe umożliwiły zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji 2 790 mieszkańcom regionu, w tym:

  • osobom pracującym na pod!tawie umowy o pracę
  • rolnikom, domownikom rolników i osobom zatrudnionym w rolnictwie
  • kobietom bezrobotnym, poszukującym pracy i biernym zawodowo
  • osobom zagrożonym utratą pracy
  • osobom planującym uruchomienie własnej działalności gospodarczej

 

Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

 

Dla rolników, domowników oraz osób zatrudnionych w rolnictwie:

 

Dla kobiet bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy:

 

Dla osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej:

logo MONfr wp logo 237070a 777756

 

 

 

 

„Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie zadań szkoleniowych i inwestycyjnych placówki na rzecz realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.

 2

11