Drodzy uczniowie, zachęcamy do zapoznania  się z informacjami dotyczacymi wykorzystania bezpłatnego generatora do mLegitymacji.

mlegitymacja 2

Bezpłatny Generator Zdjęć mdo mLegitymacji umożliwia wykonanie niezbędnego zdjęcia przy pomocy dowolnego smartfona. Wystarczy zrobić zdjęcie, a Generator automatycznie wybieli tło oraz wykadruje zdjęcie tak, by spełniało ono wymogi dotyczące zdjęcia do mLegitymacji.

 

 Zdjęcie do mLegitymacji

 

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI

Absolwenci następujących typów szkół:

 • Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego
 • Szkoły Policealnej w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego
 • Szkoły Branżowej I Stopnia w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego

którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (FORMUŁA 2012, FORMUŁA 2017 w sesji styczeń – luty 2022

zobowiązani są złożenia w Sekretariacie Szkoły deklaracji przystąpienia do egzaminu (zał. 3) 

  do dnia 15 września 2021.

Zakład Doskonalenia Zawodowego realizuje na zlecenie i ze środków Gminy Miasta Radom zadanie publiczne:

Przeprowadzenie kampanii o niebezpieczeństwach związanych z tlenkiem węgla wśród radomskich seniorów, w tym zakup czujników czadu

 Program dotyczy profilaktyki i bezpieczeństwa, jest skierowany do radomskich seniorów w wieku 65+, którzy w swoich budynkach/lokalach mieszkalnych używają urządzeń grzewczych z otwartą komora spalania.

  Cele programu:

 • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej uświadamiającej osobom starszym czym jest czad, jakie zagrożenia i negatywne konsekwencje niesie za sobą zatrucie gazem,
 • Przekazanie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać, aby uniknąć tragedii, jak uchronić się przed zatruciem,
 • Przekazanie wiedzy na temat rozpoznawania pierwszych objawów zatrucia czadem i udzielania pierwszej pomocy osobie, która uległa zatruciu.
 • Wyposażenie max. 400 seniorów 65+ w czujniki czadu

 

W ramach programu przewidziana jest organizacja 10 prelekcji (każda dla ok. 40 uczestniczek i uczestników programu) na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą czad.

Po zakończeniu każdej prelekcji zostaną rozdane czujniki czadu.

 Zapraszamy do udziału w programie Mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 lat.

Warunkiem jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Pozostałe kryteria naboru są zawarte w Regulaminie.

     

Regulamin przyznawania czujników czadu

 • Czujniki są bezpłatne dla mieszkańców Radomia w wieku 65+. Tą formą pomocy zostanie objętych 400 (słownie: czterysta) osób.
 • Warunkiem otrzymania czujnika czadu jest dostarczenie wypełnionej czytelnie Karty Zgłoszeniowej, dostępnej w Centrum Kształcenia Zawodowego Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu oraz w Urzędzie Miejskim w Radomiu.
 • Otrzymanie bezpłatnego czujnika czadu musi być poprzedzone uczestnictwem w prelekcji nt. Zagrożeń, jakie niesie za sobą czad, potwierdzonym na liście obecności.
 • W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uczestniczenia w prelekcji osoby upoważnionej przez Seniora na podstawie dostarczonego wcześniej pełnomocnictwa.

W pierwszej kolejności czujniki będą przyznawane:

       - osobom mieszkającym samotnie,

       - osobom niepełnosprawnym po okazaniu aktualnego orzeczenia o stopniu i rodzaju niepełnosprawności,

       - osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym ze współmałżonkiem,

       - osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi członkami rodziny.

 

 • Czujnik przysługuje wyłącznie osobom, które w swoich budynkach/lokalach mieszkalnych używają urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania, takich jak: piecyki łazienkowe, piece gazowe, piece opalane drewnem, węglem lub olejem opałowym, kominki gazowe i naftowe ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe i inne.
 • Czujnik czadu przysługuje na 1 gospodarstwo domowe.
 • Czujnik czadu wydaje się po zakończeniu w/w prelekcji, na podstawie okazanego dokumentu tożsamości, wskazanego w Karcie Zgłoszeniowej.
 • Wykonawca zadania publicznego zastrzega sobie prawo do monitoringu miejsca montażu czujnika czadu.

                               

 Udział w projekcie jest bezpłatny.

 Biuro projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego, Radom ul. Saska 4/6

 Okres realizacji projektu:  28.06.2021 r. – 31.12.2021 r.

Wartość programu: 40 000 zł.

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszeniowa 

Karta zgłoszeniowa pdf

Pełnomocnictwo 

Pełnomocnictwo pdf

Regulamin

Regulamin pdf

            ZDZ czujniki czadu seniorzy plakat A3 CAS              

 

 

Projekt pn. KOLEJ na EKOLOGIĘ – zawody przyszłości w szkole ZDZ w Radomiu realizowany jest przez Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu.

Skierowany do 36 uczniów kształcących się na kierunku: technik transportu kolejowego, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 Celem Projektu jest zwiększenie zdolności młodzieży do zatrudnienia oraz podniesienie, wzrost efektywności i skuteczności oferty edukacyjnej szkoły poprzez realizację grupowych warsztatów komunikacji w pracy z treningiem umysłu oraz doradztwa zawodowego z elementami pośrednictwa pracy, naukę j. obcego, szkoleń: branżowych, z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi przedsiębiorstw kolejowych RAILSoft, Auto Cad oraz płatnych staży uczniowskich.

Projekt podniesienie wzrost efektywności i skuteczności oferty edukacyjnej szkoły w ramach osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

 • Wzrost umiejętności uniwersalnych 36 uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności rozumienia, rozwiązywania problemów, przedsiębiorczości i pracy zespołowej na potrzeby rynku pracy poprzez realizację grupowych warsztatów komunikacji w pracy z treningiem umysłu oraz doradztwa zawodowego z elementami pośrednictwa pracy.
 • Wzrost umiejętności porozumiewania się w języku obcym u 36 uczniów poprzez realizację kursów
  z języków obcych: język angielski (dla TTK) oraz język polski dla obcokrajowców (dla TUiSEO).
 • Wyposażenie  36 Uczniów w kompetencje zawodowe poprzez realizację profesjonalnych szkoleń branżowych. W przypadku technikum usług transportu kolejowego jest to szkolenie z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi przedsiębiorstw kolejowych RAILSoft, natomiast uczestnicy/ uczestniczki kształcący się na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – AutoCad szkolenie podstawowe. Podczas realizacji Projektu przewidziane są wizyty studyjne związane  tematycznie z kierunkami kształcenia objętymi wsparciem (2 wizyty na 1 profil kształcenia).
 • Podniesienie kompetencji zawodowych i uaktualnienie posiadanych umiejętności w kontekście potrzeb pracodawców 3 nauczycieli zawodu  poprzez realizację wyżej wymienionych profesjonalnych szkoleń doskonalących.
 •  Zwiększenie szans 13 Uczniów i 23 Uczennic na rynku pracy i wyposażenie ich w pożądane przez pracodawców postawy i doświadczenie zawodowe poprzez realizację 150-godzinnych staży uczniowskich i zbudowanie relacji z pracodawcami już na etapie kształcenia.

 

 „CYBER.MIL Z KLASĄ” 

JEDYNA SZKOŁA NA MAZOWSZU

Technikum im.72 Pułku Piechoty w Radomiu

 Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne
Technologie Informatyczne

 

 

CKW logo ok 

 

 

OPW logo 

 

KP

ZDZ buton www pomoc

ZDZ buton www media

 

ZDZ buton www kronika